O HAGROK-U

O HAGROK-U

Hrvatska agronomska komora: zaštita i unaprjeđenje agronomske struke

Hrvatska agronomska komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja čuva ugled, čast i prava ovlaštenih agronoma. Svrha udruživanja agronoma je bolje korištenje znanja i EU fondova, te zaštita agronomske struke u cjelini.

Komora je pravna osoba s javnim ovlastima. Surađuje s nevladinim organizacijama, savezima i društvima u zemlji i inozemstvu, ostalim strukovnim komorama i inženjerskim komorama ostalih država, te se povezuje u međunarodne inženjerske i ostale asocijacije. Komora kao tijelo javne vlasti postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

Daje stručna mišljenja pri pripremi općih akata iz područja agronomske struke tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede. Potiče donošenje propisa i daje mišljenja na propise unutar poljoprivredne struke, u programiranju održivog razvoja poljoprivrede, ruralnog razvoja i unaprjeđivanju te poslova ovlaštenih agronoma. Sudjeluje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, simpozija i savjetovanja.

Izvješćuje Hrvatski sabor, ministarstvo te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, na vlastiti poticaj ili na njihov zahtjev, o stanju i problemima te o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi unaprjeđenja poljoprivrede i poljoprivredne struke.

Komora vodi popis ovlaštenih agronoma; daje, obnavlja i oduzima ovlaštenja agronomima za obavljanje poslova privatne savjetodavne agronomske službe. Hrvatska agronomska komora daje suglasnost za osnivanje ureda ovlaštenih agronoma. Komora čuva ugled struke, čast i prava ovlaštenih agronoma.

Za naprednu budućnost

Zalaže se za stručnost, inovacije i prosperitet poljoprivrede, čuvajući ugled agronoma i podržavajući razvoj agronomske struke i poljoprivrednog sektora.